Có 1 kết quả:

Zhōng qiū jié

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Mid-Autumn Festival on 15th of 8th lunar month