Có 1 kết quả:

zhōng pēi céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

mesoderm (cell lineage in embryology)