Có 1 kết quả:

Zhōng Sū jiě jué xuán àn dà gāng xié dìng ㄓㄨㄥ ㄙㄨ ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄩㄢˊ ㄚㄋˋ ㄉㄚˋ ㄍㄤ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the treaty of 1923 normalizing relations between the Soviet Union and the Northern Warlord government of China