Có 1 kết quả:

Zhōng huá Quán guó Zǒng gōng huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

All-China Federation of Trade Unions (ACFTU)