Có 1 kết quả:

Zhōng huá pān què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Chinese penduline tit (Remiz consobrinus)