Có 1 kết quả:

Zhōng huá duǎn chì yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Chinese bush warbler (Locustella tacsanowskia)