Có 1 kết quả:

Zhōng huá qiū shā yā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) scaly-sided merganser (Mergus squamatus)