Có 1 kết quả:

Zhōng huá lóng niǎo ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄌㄨㄥˊ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sinosauropteryx