Có 1 kết quả:

Zhōng Xī hé bì

1/1

Zhōng Xī hé bì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

harmonious combination of Chinese and Western elements (idiom)