Có 1 kết quả:

zhòng guī zhòng jǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

conforming with the norms of society