Có 1 kết quả:

Zhōng Yuè Zhàn zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the Sino-Vietnamese War, fought between the PRC and Vietnam in 1979
(2) also known as the Third Indochina War