Có 1 kết quả:

zhōng zhuǎn guì tái

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) transfer desk
(2) correspondence desk