Có 1 kết quả:

zhōng liàng jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

middleweight (boxing etc)