Có 1 kết quả:

zhōng qīng nián

1/1

zhōng qīng nián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

middle-aged