Có 1 kết quả:

Zhōng Fēi

1/1

Zhōng Fēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) China-Africa (relations)
(2) Central Africa
(3) Central African Republic

Một số bài thơ có sử dụng