Có 1 kết quả:

Zhōng cān

1/1

Zhōng cān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Chinese meal
(2) Chinese food
(3) CL:份[fen4],頓|顿[dun4]

Một số bài thơ có sử dụng