Có 1 kết quả:

Zhōng cān guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chinese restaurant