Có 1 kết quả:

zhōng bǎo sī náng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to stuff one's pockets
(2) to take bribes