Có 1 kết quả:

zhōng gāo dù fáng kōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

high-to-medium-altitude air defense (HIMAD)