Có 1 kết quả:

fēng chǎn ㄈㄥ ㄔㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) high yield
(2) bumper crop