Có 1 kết quả:

fēng zī ㄈㄥ ㄗ

1/1

fēng zī ㄈㄥ ㄗ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) charm
(2) good looks