Có 1 kết quả:

fēng zī

1/1

fēng zī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) charm
(2) good looks