Có 1 kết quả:

fēng nián

1/1

fēng nián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prosperous year
(2) year with bumper harvest

Một số bài thơ có sử dụng