Có 1 kết quả:

fēng shōu

1/1

fēng shōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bumper harvest