Có 1 kết quả:

Fēng bīn

1/1

Fēng bīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fengbin or Fengpin township in Hualien county 花蓮縣|花莲县[Hua1 lian2 xian4], east Taiwan