Có 1 kết quả:

Fēng tián

1/1

Fēng tián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Toyota or Toyoda (name)
(2) Toyota, Japanese car make