Có 1 kết quả:

chuàn gòng

1/1

chuàn gòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to collude to fabricate a story