Có 1 kết quả:

chuàn gǎng

1/1

chuàn gǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to leave one's post during working hours