Có 1 kết quả:

chuàn shāo

1/1

chuàn shāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cook on a skewer
(2) barbecued food on a skewer
(3) shish kebab