Có 1 kết quả:

chuàn lián

1/1

chuàn lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to establish ties or contact
(2) in series connection (electricity)