Có 1 kết quả:

chuàn mén

1/1

chuàn mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to call on sb
(2) to drop in
(3) to visit sb's home