Có 1 kết quả:

lín chǎng gǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

the feeling of actually being there