Có 1 kết quả:

lín yuān xiàn yú , bù rú tuì ér jié wǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) better to go home and weave a net than to stand by the pond longing for fish (idiom)
(2) one should take practical steps to achieve one's aim