Có 1 kết quả:

dān níng

1/1

dān níng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (loanword) denim
(2) tannin