Có 1 kết quả:

dān fāng

1/1

dān fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

folk remedy

Một số bài thơ có sử dụng