Có 1 kết quả:

dān shā

1/1

dān shā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cinnabar (used in TCM)

Một số bài thơ có sử dụng