Có 1 kết quả:

dān tián

1/1

dān tián

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

huyệt đan điền

Từ điển Trung-Anh

(1) pubic region
(2) point two inches below the navel where one's qi resides