Có 1 kết quả:

dān dǐng hè

1/1

dān dǐng hè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-crowned crane (Grus japonensis)

Một số bài thơ có sử dụng