Có 1 kết quả:

wèi rén mín fú wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Serve the People!, CCP political slogan