Có 1 kết quả:

wéi lì

1/1

wéi lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

used in the construction 以...為例|以...为例, "to take ... as an example"