Có 1 kết quả:

wéi shàn zuì lè

1/1

Từ điển Trung-Anh

doing good deeds brings the greatest joy (idiom)