Có 1 kết quả:

wèi hǔ zuò chāng ㄨㄟˋ ㄏㄨˇ ㄗㄨㄛˋ ㄔㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to act as accomplice to the tiger
(2) to help a villain do evil (idiom)