Có 1 kết quả:

zhǔ cóng

1/1

zhǔ cóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) master-slave (computing)
(2) client-server (computing)
(3) primary and secondary