Có 1 kết quả:

zhǔ lì jiàn

1/1

zhǔ lì jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

battleship