Có 1 kết quả:

zhǔ bàn

1/1

zhǔ bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to organize
(2) to host (a conference or sports event)