Có 1 kết quả:

zhǔ dòng mài

1/1

zhǔ dòng mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aorta
(2) principal artery