Có 1 kết quả:

zhǔ chú

1/1

zhǔ chú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chef
(2) to be the chef