Có 1 kết quả:

zhǔ bīn

1/1

zhǔ bīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) guest of honor
(2) host and guests