Có 1 kết quả:

zhǔ xí tái

1/1

zhǔ xí tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rostrum
(2) platform
(3) CL:個|个[ge4]