Có 1 kết quả:

zhǔ gàn wǎng lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) core network
(2) backbone network