Có 1 kết quả:

zhǔ xù xīng

1/1

zhǔ xù xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

star in the main sequence (astron.)